Rodinný klub MariaCílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby: NE

Cílová skupina:

 • Rodiny s rodiči (zákonnými zástupci, osobami), kteří pečují o dítě či děti.
 • Rodiny, které mají dítě či děti umístěné v některém z druhu ústavní péče či náhradní rodinné péče a potřebují pomoc při vytvoření podmínek pro návrat dítěte do rodiny.
 • Těhotné ženy

Způsob poskytování: ambulantní, terénní

Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti.

Fakultativní služby Rodinný klub Maria neposkytuje.

Poslání:
Posláním Rodinného klubu Maria je poskytnout pomoc a podporu rodinám s dětmi, které potřebují oporu a motivaci při překonávání a snižování důsledků nepříznivých sociálních situací. Služby jsou poskytovány převážně v domácnostech uživatelů a v zařízení Rodinného klubu Maria. Při poskytování služeb vycházíme z individuálních potřeb rodiny. 

Hlavní cíl:
Motivovat a aktivizovat rodiny z města Kojetína a přilehlých obcí, které spadají do cílové skupiny Rodinného klubu Maria, k rozvoji jejich schopností a dovedností, které by směřovaly k prevenci sociálního vyloučení, snížení rizik při vzniku nepříznivé sociální situace a následnému obnovení schopností samostatného fungování rodiny.

Dílčí cíle:
Pomáhat zajistit vhodné prostředí a podmínky pro vývoj dětí (pracovníci pomáhají rodičům najít bydlení, které si udrží, zajistit vhodné vybavení domácnosti, vytvořit bezpečné podmínky pro žití dětí apod.).
Motivovat rodiče ke správné výchově a péči o děti (pracovníci motivují rodiče, aby vedli své děti k slušnému chování, dodržování denních režimů, návyků a hygienických zásad, aby chodili s dětmi na pravidelné lékařské prohlídky apod.).
Motivovat děti a jejich rodiče k plnění školních povinností a ke školní docházce (pracovníci motivují rodiče k dodržování pravidelné docházky dětí do školy, k dohlížení nad domácí přípravou dětí na vyučování, k aktivní spolupráci se školou a dalšími institucemi – orgánem sociálně právní ochrany dětí, poradnami apod.).
Naučit rodiny efektivně hospodařit s finančními prostředky (pracovníci pomáhají rodičům se sestavením rodinného rozpočtu, aby si dokázali vyčlenit peníze např. na nájem, elektřinu, jídlo, školní pomůcky, léky, aby si vytvářeli si finanční rezervy na nečekané výdaje, aby přemýšleli nad tím, jak mohou ušetřit, vedou rodiče k předcházení a řešení zadluženosti apod.).
Pomáhat naučit se uplatnit ve společenském prostředí, ve kterém uživatel žije (pracovníci podporují v rodinách vzdělávání dětí i dospělých, pomáhají rodičům najít si zaměstnání, které si udrží).
Pomáhat rodinám s vyřizováním osobních záležitostí, naučit je tyto záležitosti samostatně řešit (pracovníci vedou rodiče při vyřizování záležitostí k samostatnosti, pomáhají jim v případě potřeby s vyplňováním formulářů, psaním žádostí a odvolání, doprovázejí je na úřady, pomáhají jim při vyřizování např. občanských a zdravotních průkazů apod.).
Pomáhat vytvořit podmínky pro návrat dětí z dětského domova, z jiné ústavní péče nebo z náhradní péče.
Pomáhat zmírnit negativní důsledky rozvodu (pracovníci pomáhají rodičům s formálními náležitostmi rozvodu, při úpravě styku s dítětem, s návrhem na určením výživného, podporují rodiče v kontaktech s dětmi).
Pomáhat těhotným ženám při zajištění základních potřeb pro dítě (pracovníci pomáhají těhotným při zajištění nezbytných potřeb pro dítě, informují je o správné péči o novorozence, o zdravém životním stylu, vedou je k pravidelným návštěvám lékařů apod.). 

Zásady poskytování sociální služby:

 • Individuální přístup
  Pomoc a podporu poskytujeme členům rodiny individuálně vzhledem k jejich potřebám a s ohledem na možnosti Rodinného klubu Maria.
 • Princip křesťanských hodnot
  Láska, pravda, svoboda a spravedlnost jsou základní zásady, ze kterých služba vychází.
 • Respektování lidské důstojnosti a práv uživatelů
  Při práci s uživateli dbáme na to, abychom s nimi jednali jako s rovnocennými partnery. Dospělým uživatelům vykáme, děti oslovujeme jménem.
 • Profesionální přístup všech zaměstnanců
  Dodržujeme etické zásady (viz Etický kodex Charity ČR), snažíme se o neustále vzdělávání a prohlubování odborných znalostí.
 • Ochrana soukromí
  Chráníme osobní údaje, dbáme na diskrétnost.
 • Respektování volby uživatele
  Uživatel má právo zvolit si postup, jakým chce situaci řešit. Pracovníci nechají uživatele, aby se rozhodl podle svého nejlepšího vědomí.
 • Bezplatnost
  Služby jsou poskytovány zdarma.
 • Aktivizace
  Pracovníci vedou uživatele k aktivnímu řešení jeho problémů.
 • Práce s celou rodinou
  Pracovníci zapojují všechny členy rodiny do řešení problémů se zachováním důrazu na zájmy dětí.

Úhrada za službu
Služba je poskytována bezplatně.

Kapacita služby

Okamžitá kapacita ambulantní služby při individuální práci je maximálně 1 uživatel/rodina/zájemce o službu.
Okamžitá kapacita ambulantní služby při skupinových aktivitách je maximálně 26 uživatelů.
Okamžitá kapacita pro individuální terénní práci je maximálně 3 uživatelé/rodiny/zájemci o službu při třech pracovnících. Pokud je počet pracovníků nižší, kapacita se snižuje.
Maximální denní kapacita ambulantní služby je 30 uživatelů/zájemců o službu.
Maximální denní kapacita terénní služby je 12 rodin uživatelů.


Dokumenty: :

Klikněte ZDE pro přesměrování na dokumenty a tiskopisy Rodinného klubu Maria.

 


Organizace: