Oáza - centrum denních služeb


  • Tel.: 583 412 587
 
Vedoucí služby: Miloslava Kolegarová, DiS. - vedoucí služby

Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zajištění kulturního programu Fakultativní služby: NE

Jedná se o ambulantní sociální službu, tzn., že služba je poskytována v zařízení, které uživatel pouze navštěvuje. Služba NEZAJIŠŤUJE ubytování.

V centru jsou poskytovány služby v oblasti osobní hygieny, stravování, aktivizačních či sociálně terapeutických činností, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a sociální poradenství.

Doplňkovými službami pro naše uživatele jsou: doprava (do centra a zpět domů, na akce v rámci služby) a nápoje.


Organizace:


Seznam lidí:

Miloslava Kolegarová, DiS. - vedoucí služby