Dům sv. Josefa


 • Tel.: 581 762 160, 720 126 475
 
Vedoucí služby: Světlana Němčáková - vedoucí,PSS

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:

Cíle poskytovaných služeb:

 • Zajistit péči o nesoběstačné uživatele v bezpečném rodinném prostředí s důrazem na individuální přístup k jejich potřebám;
 • Přispět k aktivizaci uživatelů a posílení či alespoň zachování jejich schopností a dovedností;
 • Odstranit různé formy sociální izolace zprostředkováním kontaktu se společností;
 • Napomáhat k udržení lidí se sníženou soběstačností co nejdéle v jejich přirozeném domácím prostředí;
 • Zastoupit pečující osoby a poskytnout jim tak podmínky pro odpočinek, možnost chodit nadále do zaměstnání nebo si zajistit své osobní záležitosti.

Služby poskytované v zařízení:

Základní činnosti – stanoveno v Zákoně o sociálních službách č. 108/2006 Sb.:

 1. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (včetně možnosti koupele v bezbariérové sprše, základní péče o vlasy, vousy a nehty, pomoc s inkontinencí…)
 2. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (vč. dohledu nad pitným režimem)
 3. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (rozvoj jemné a hrubé motoriky při rukodělných činnostech, vzdělávací programy, hudba, trénink paměti a logického uvažování, orientace v čase, prostoru a místě, zdravotní cvičení, přednášky, soutěže, hry…)
 4. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (vycházky, aktivity s dětmi v zařízení, programy pro uživatele s účastí veřejnosti…)
 5. sociálně terapeutické činnosti (komunikace s rodinou, úřady a lékaři, ovládání elektroniky – bankomat, mobilní telefon, PC…)
 6. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (jednání s úřady, zdravotnickými institucemi, s obchodní sítí…)
 7. základní sociální poradenství

Fakultativní služby - nad rámec stanovený zákonem,

 • přeprava uživatelů charitním automobilem (do zařízení a zpět do místa bydliště,  k vyřizování osobních záležitostí, k lékařům, na nákupy apod.)

Cílová skupina:

 • Senioři se sníženou soběstačností, kteří mají alespoň částečně zachovanou hybnost končetin, jsou schopni přijímat potravu ústy, jsou schopni převozu, nevyžadují trvalý pobyt na lůžku nebo celodenní zdravotní péči,
 • Osoby se zdravotním postižením od 19 let (zvláště osoby s tělesným, chronickým duševním, sluchovým a zrakovým postižením), které splňují stejné podmínky.

  Denní kapacita zařízení je 10 uživatelů.

Dostupnost služby:

Dům sv. Josefa - centrum denních služeb - je uživatelům k dispozici každý pracovní den od 7.00 do 15.00 hodin. Uživatelé mohou služby centra využívat každodenně nebo nepravidelně (např. jen část dne nebo pouze některé dny v týdnu nebo měsíci dle potřeby). 

Princip poskytování služby:

Naplňování základního poslání centra denních služeb vychází z následujících principů:

 • Princip soběstačnosti a individuality uživatelů - motivace uživatele k co nejvyšší míře soběstačnosti s individuálním přístupem ke každému
 • Princip aktivizace - motivace k činnostem, které napomáhají k udržení soběstačnosti a k sociálnímu začleňování
 • Princip odbornosti - prohlubování znalostí pracovníků soustavným vzděláváním, spolupráce s odbornými pracovišti, institucemi a zařízeními
 • Princip vytváření útulného domácího prostředí

Prostory zařízení 

Uživatelé centra denních služeb mohou využívat společné prostory zařízení, které tvoří společenská místnost, terapeutická dílna, tělocvična, kaple, sociální zařízení (WC, umývárna, sprcha) a zahrada s altánovým posezením. Přístup do všech prostor je bezbariérový.

Úhrada za služby:

Úhrada za služby se účtuje podle platného Sazebníku úhrad za poskytované služby. Poskytovatel je povinen předložit uživateli písemné vyúčtování úhrady za poskytnuté služby za kalendářní měsíc nejpozději do 5. dne následujícího měsíce.                                      

Uživatel provede úhradu v hotovosti nebo na účet Charity Kojetín zpětně za uplynulý měsíc. Způsob provedení úhrady za službu je dohodnut ve Smlouvě individuálně s každým uživatelem. Po dohodě s vedením zařízení mohou uživatelé v případě individuální potřeby provádět úhradu za každý den poskytování služeb zvlášť.

Výše úhrady za poskytnuté základní činnosti se počítá dle skutečného času, který stráví pracovník s uživatelem, včetně času nezbytného k zajištění konkrétních činností.

Dokumenty:

Klikněte ZDE pro přesměrování na dokumenty a tiskopisy Domu sv. Josefa - centra denních služeb.


Organizace:


Seznam lidí:

Světlana Němčáková - vedoucí,PSS