CHPS - pečovatelská služba


 • Tel.: 736 509 449
 
Vedoucí služby: Mgr. Ludmila Ryšavá - vedoucí

Cílové skupiny: senioři, osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:
 • - pedikúra provedená pedikérkou pro imobilní a částečně imobilní klienty
 • - převoz uživatele-dle vnitřního ceníku
 • - převoz doprovodné osoby vozidlem CHZ

CÍLOVÁ SKUPINA

 • osoby s chronickým duševním onemocněním
  • Jedná se o osoby, které trpí zejména stařeckou demencí nebo jinou formou demence.
 • osoby s chronickým onemocněním
  • Jedná se o osoby, které trpí vrozeným nebo získaným dlouhodobým či vleklým onemocněním jako jsou např. srdeční choroby, cévní příhoda, degenerativní, zánětlivá, nádorová onemocnění, onemocnění dýchacích cest, diabetes apod.
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi
  • Jedná se o rodiny, kterým se narodily současně 3 nebo více dětí, služby je poskytována do 4 let věku těchto dětí.
 • senioři, kteří mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech a nachází se v nepříznivé životní situaci.

Věková kategorie klientů:

- děti kojeneckého věku (do 1 roku)

- děti předškolního věku (1 - 4 let)

- starší děti (10 – 15 let)

- dorost (16 – 18 let)

- mladí dospělí (19 – 26 let) - dospělí (27 – 64 let)

 - mladší senioři (65 - 80 let)

- starší senioři (nad 80 let)

Nepříznivá životní situace klienta - tím rozumíme takovou situaci, kdy osoba z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu nebo z jiných závažných důvodů má sníženou soběstačnost a ve svém okolí nemá osobu, která je schopna mu zajistit potřebnou péči a podporu.

 Důvody pro odmítnutí poskytnutí služby:

 • nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby
 • neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb (např. potřebuje péči 24 hodin denně- potřebuje jiný druh služby, zájemce nepatří do naší cílové skupiny)
 • osobě byla ukončena smlouva z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy v době kratší než 6 měs. před podáním nové žádosti o službu
 • Kapacita služby – platnost od 22.2.2021: Okamžitá kapacita (OK)-  všední dny od 7:00 do 15:30 je 13 klientů; od 15:30 do 20:00 jsou to 3 klienti; OK o víkendech jsou 2 klienti. OK se odvíjí od aktuálních potřeb uživatelů služby a limitů hodin k poskytování služeb pracovníky v sociální službě. Kapacita dovozu obědů je stanovena - všední dny 155 obědů, o víkendech a svátcích 15 obědů.

Ceník pečovatelská služby:  ke stažení


Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Ludmila Ryšavá - vedoucí Veronika Karnová, DiS. - sociální pracovnice Mgr. Veronika Kakrdová, Bc. - sociální pracovnice Mgr. Lenka Uhráková - sociální pracovnice