Romské komunitní centrum Lačo jilo - Dobré srdce


  • Tel.: 777 729 525
 
Vedoucí služby: Bc. Ivan Kandráč, MPP - vedoucí/sociální pracovník

Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: kontaktní práce, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE

Romské komunitní centrum slouží ke smysluplnému využívání volného času. Dětem a mládeži vytváříme bezpečné a podnětné prostředí, prostor pro aktivity, nabízíme podporu a odbornou pomoc. Pomáháme předcházet a snižovat rizika související se způsobem života v komunitě, umožňovat jim lépe se orientovat v běžném životě, řešit jejich vlastní problémy. Vycházíme z individuálních potřeb uživatelů.

Služba je anonymní a je poskytována zdarma.Organizace:


Seznam lidí:

Bc. Ivan Kandráč, MPP - vedoucí/sociální pracovník